กฎหมาย / ระเบียบ

 

ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น