แจ้งข่าวสารการทุจริต
>>ยื่นเอกสารการร้องทุกข์ การทุจริตด้วยตนเอง ณ ห้องสานักปลัด ชั้น 2 (สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี)
>>ยื่นโดยทางไปรษณีย์ ส่ง นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี หรือ ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต
. .สำนักงานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี 999 หมู่ 1 ตำบลเขาน้อย
. .อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
>>กล่องรับฟังความคิดเห็น บริเวณชั้นล่าง ( ณ จุดประชาสัมพันธ์) สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี
>>เว็บไซต์เทศบาลตำบลปราณบุรี E-mail : www.pranburicity.go.th

 

ประชาสัมพัรธ์ การผสานพลังสร้างประเทศไทยใสสะอาด