บ้านเขาน้อยบน บ้านเขาน้อยกลาง บ้านเขาน้อยล่าง บ้านตำหรุสามัคคี ตำหรุอาสาพัฒนา
เมืองเก่า เมืองปราณ ซอยนายหริดพัฒนา นาพะเนียด หนองแกเจริญ
  พลายงาม บ้านปลายน้ำ หนองยิงหมีพัฒนา  
    หนองไผ่    

ชุมชนบ้านเขาน้อยกลาง

คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1.

นายสุริยา แสงกระจ่าง ประธานกรรมการชุมชน

2

นางปทุมวดี พรหมวิจิตร รองประธานชุมชน

3.

นายประยูร ศักดิ์สยามกุล หัวหน้าฝ่ายปกครอง

4.

นายพรหมมา อิ่มชู หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

5.

นายประสิทธิ์ สังกรณีวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายคลัง

6.

นายสุรศักดิ์ วังแก้วหิรัญ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

7.

นายกฤษฎา เหลืองกานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

8.

น.ส.เขมิกา ฐาปนะกุลพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9.

นางฉลวย พงษ์จินดาวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

10.

นายรุ่งรวี วรเดชากุล หัวหน้าฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

11.

นายสุรินทร์ แดงเจริญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เลขานุการ