บ้านเขาน้อยบน บ้านเขาน้อยกลาง บ้านเขาน้อยล่าง บ้านตำหรุสามัคคี ตำหรุอาสาพัฒนา
เมืองเก่า เมืองปราณ ซอยนายหริดพัฒนา นาพะเนียด หนองแกเจริญ
  พลายงาม บ้านปลายน้ำ หนองยิงหมีพัฒนา  
    หนองไผ่    

ชุมชนพลายงาม

คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1.

นายจีรพันธ์ สำมณี ประธานกรรมการชุมชน

2

นายสุรินทร์ เอี่ยมรักษา รองประธานชุมชน

3.

นายประเสริฐ โกศลจารุวัตร หัวหน้าฝ่ายปกครอง

4.

นายเสียง ชื่นกลิ่น หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

5.

นายภาณุวัฒน์ สองสี หัวหน้าฝ่ายคลัง

6.

นายขาว มีสาย หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

7.

น.ส.ไพเราะ งามสม หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

8.

นางสุวรรณา สวัสดิผล หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9.

น.ส.สารภี แซ่ตัน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

10.

นายเสนาะ หว่านพืช หัวหน้าฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

11.

นายอรุณ รังวัด หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เลขานุการ