บ้านเขาน้อยบน บ้านเขาน้อยกลาง บ้านเขาน้อยล่าง บ้านตำหรุสามัคคี ตำหรุอาสาพัฒนา
เมืองเก่า เมืองปราณ ซอยนายหริดพัฒนา นาพะเนียด หนองแกเจริญ
  พลายงาม บ้านปลายน้ำ หนองยิงหมีพัฒนา  
    หนองไผ่    

ชุมชนบ้านปลายน้ำ

คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1.

นายอุดม แผนดี ประธานกรรมการชุมชน

2

นายสุพิน หิ้งทอง รองประธานชุมชน

3.

นายประสิทธ์ หงษ์ศรี หัวหน้าฝ่ายปกครอง

4.

นายสมบัติ เลี้ยงทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

5.

นายเจริญ ปราณชะเอม หัวหน้าฝ่ายคลัง

6.

นายเฉลิม ประเทืองผล หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

7.

นางรักษววี หงษ์ศรี หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

8.

นายบุญยิ่ง นิ่มนวล หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9.

นายพิทย์ สินสอน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

10.

นายเกษม คำทอง หัวหน้าฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

11.

นายเสฎฐวุฒิ รูปสังข์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เลขานุการ