บ้านเขาน้อยบน บ้านเขาน้อยกลาง บ้านเขาน้อยล่าง บ้านตำหรุสามัคคี ตำหรุอาสาพัฒนา
เมืองเก่า เมืองปราณ ซอยนายหริดพัฒนา นาพะเนียด หนองแกเจริญ
  พลายงาม บ้านปลายน้ำ หนองยิงหมีพัฒนา  
    หนองไผ่    

ชุมชนหนองยิงหมีพัฒนา

คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย


ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1.

นายวิสัย เลือดแดง ประธานกรรมการชุมชน

2

นางนลินนิดา ปราณประพร รองประธานชุมชน

3.

นายตรียุทธ์ แซ่ลี้ หัวหน้าฝ่ายปกครอง

4.

นางแก้วใจ อุดมเดชานันท์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

5.

นางสิริภา ว่องไววุฒิ หัวหน้าฝ่ายคลัง

6.

นายเบญจะ ละอองศรี หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

7.

นางประเยาว์ เนียมสอาด หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

8.

นายหยุง ขำสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9.

นางวันดี แซ่ลี้ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

10.

นางสุมาลี จินดาวัฒนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

11.

นายสิทธิชัย แซ่ลี้ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เลขานุการ