บ้านเขาน้อยบน บ้านเขาน้อยกลาง บ้านเขาน้อยล่าง บ้านตำหรุสามัคคี ตำหรุอาสาพัฒนา
เมืองเก่า เมืองปราณ ซอยนายหริดพัฒนา นาพะเนียด หนองแกเจริญ
  พลายงาม บ้านปลายน้ำ หนองยิงหมีพัฒนา  
    หนองไผ่    

ชุมชนหนองไผ่

คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย


ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1.

นายไพรัช มีสมิง ประธานกรรมการชุมชน

2

นายเอก เพิ่มเสน รองประธานชุมชน

3.

นายสุรศักดิ์ เพิ่มเสน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

4.

นายพลรพ มีสมิง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

5.

นางประยงค์ มีสมิง หัวหน้าฝ่ายคลัง

6.

นายสุรศักดิ์ พันทวีสุขเจริญ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

7.

นางแจง หุ่นกลอย หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

8.

น.ส.ฉวีวรรณ เสิงขุนทด หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9.

น.ส.กันดา บุญธรรม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

10.

นางพัฒทราวดี ประจิต หัวหน้าฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

11.

น.ส.พัชรินทร์ มีสมิง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เลขานุการ