บ้านเขาน้อยบน บ้านเขาน้อยกลาง บ้านเขาน้อยล่าง บ้านตำหรุสามัคคี ตำหรุอาสาพัฒนา
เมืองเก่า เมืองปราณ ซอยนายหริดพัฒนา นาพะเนียด หนองแกเจริญ
  พลายงาม บ้านปลายน้ำ หนองยิงหมีพัฒนา  
    หนองไผ่    

ชุมชนบ้านเขาน้อยล่าง

คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1.

ด.ต.สมศักดิ์ ขวัญทอง ประธานกรรมการชุมชน

2

นายวิชัย วอนศิริ รองประธานชุมชน

3.

นายสายัณ จันเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายปกครอง

4.

นายกิตติ รุจิเรข หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

5.

นางสุนิสา รุจิเรข หัวหน้าฝ่ายคลัง

6.

นางสังวาล เทพบุตร หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

7.

นางสมจิตร ปานะเจริญ หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

8.

นางศรัญญา แซ่ฉิ่น หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9.

นางอ้อย ทุมะลิ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

10.

นางพรศิริ โกมาก หัวหน้าฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

11.

น.ส.นาตยา ศรีทองกิติกุล หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เลขานุการ