บ้านเขาน้อยบน บ้านเขาน้อยกลาง บ้านเขาน้อยล่าง บ้านตำหรุสามัคคี ตำหรุอาสาพัฒนา
เมืองเก่า เมืองปราณ ซอยนายหริดพัฒนา นาพะเนียด หนองแกเจริญ
  พลายงาม บ้านปลายน้ำ หนองยิงหมีพัฒนา  
    หนองไผ่    

ชุมชนบ้านตำหรุสามัคคี

คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1.

นายทองสุข หินแก้ว ประธานกรรมการชุมชน

2

น.ส.ศิริวรรณ ชั้วชั้น รองประธานชุมชน

3.

นายวิรุฬ ชวนสำราญ หัวหน้าฝ่ายปกครอง

4.

นายจำรัส เทียมถม หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

5.

น.ส.สนธยา พุ่มซ้อน หัวหน้าฝ่ายคลัง

6.

นายสมพร ลำพูน หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

7.

ร.ต.ท.ไสว อัครพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

8.

น.ส.จารึก บัวประหรอด หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9.

นางสุรณี พรหมสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

10.

นายจรูญ สีนวล หัวหน้าฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

11.

น.ส.ปวีณา นาล้วน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เลขานุการ