บ้านเขาน้อยบน บ้านเขาน้อยกลาง บ้านเขาน้อยล่าง บ้านตำหรุสามัคคี ตำหรุอาสาพัฒนา
เมืองเก่า เมืองปราณ ซอยนายหริดพัฒนา นาพะเนียด หนองแกเจริญ
  พลายงาม บ้านปลายน้ำ หนองยิงหมีพัฒนา  
    หนองไผ่    

ชุมชนเมืองเก่า

คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1.

ร.ต.ต.หญิงเฟื่องฟ้า สมคะเณย์ ประธานกรรมการชุมชน

2

นางปราณี จุนทะกาล รองประธานชุมชน

3.

ต.ต.อรุณ สดากร หัวหน้าฝ่ายปกครอง

4.

นายอาทิตย์ เทียมเทศ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

5.

นางเพ็ญศรี ปั่นเทพ หัวหน้าฝ่ายคลัง

6.

นางสุมามาลย์ แตงเกตุ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

7.

นางวินัย ทองก้อน หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

8.

นางเหิน ทองคำ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9.

นางบ๊วย คุณาธิมาพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

10.

น.ส.วัลลีย์ บุณยรัตกลิน หัวหน้าฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

11.

นางสลิลา อ่อนวงษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เลขานุการ