บ้านเขาน้อยบน บ้านเขาน้อยกลาง บ้านเขาน้อยล่าง บ้านตำหรุสามัคคี ตำหรุอาสาพัฒนา
เมืองเก่า เมืองปราณ ซอยนายหริดพัฒนา นาพะเนียด หนองแกเจริญ
  พลายงาม บ้านปลายน้ำ หนองยิงหมีพัฒนา  
    หนองไผ่    

ชุมชนเมืองปราณ

คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1.

นายชัยพร ศิลป์ปริญญา ประธานกรรมการชุมชน

2

นางกัลยา เหลืองนฤทัย รองประธานชุมชน

3.

นายเกรียงศิลป์ มัณยานนท์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง

4.

จ.ส.อ.สมชาย บัวอำไพ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

5.

นางปราณี วรเดชากุล หัวหน้าฝ่ายคลัง

6.

นายนิวัติ ปั่นเทียนทอง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

7.

นางรัชดา ลางคุลเสน หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน / เลขานุการ

8.

นางท้อ ทองดีเลิศ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9.

นายธนดล พลเกษตร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

10.

นายสุรพล เฟื่องสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

11.

นายพีรพงษ์ ทองดีเลิศ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์