บ้านเขาน้อยบน บ้านเขาน้อยกลาง บ้านเขาน้อยล่าง บ้านตำหรุสามัคคี ตำหรุอาสาพัฒนา
เมืองเก่า เมืองปราณ ซอยนายหริดพัฒนา นาพะเนียด หนองแกเจริญ
  พลายงาม บ้านปลายน้ำ หนองยิงหมีพัฒนา  
    หนองไผ่    

ชุมชนซอยนายหริดพัฒนา

คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1.

นางเหรียญทอง สุขทวี ประธานกรรมการชุมชน

2

นายอุทิต อร่ามชโยดม รองประธานชุมชน

3.

นายเอื้อ สว่างพื้น หัวหน้าฝ่ายปกครอง

4.

นายฉะอ้อน สว่างพื้น หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

5.

นางสรวง ปลื้มบุญ หัวหน้าฝ่ายคลัง

6.

นายสุจิตร สุขทวี หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

7.

นางสภานี อ่อนชื่นจิตร หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

8.

นางพเยาว์ ปิยะคณาติวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9.

นางซ้อน สกุลณีย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

10.

นายพิพัทธ์ อังครังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

11.

นายสมศักดิ์ นรินทร์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เลขานุการ