บ้านเขาน้อยบน บ้านเขาน้อยกลาง บ้านเขาน้อยล่าง บ้านตำหรุสามัคคี ตำหรุอาสาพัฒนา
เมืองเก่า เมืองปราณ ซอยนายหริดพัฒนา นาพะเนียด หนองแกเจริญ
  พลายงาม บ้านปลายน้ำ หนองยิงหมีพัฒนา  
    หนองไผ่    

ชุมชนนาพะเนียด

คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1.

นายเรศ พลอยน้อย ประธานกรรมการชุมชน

2

นายสุรินทร์ พลับพลาทอง รองประธานชุมชน

3.

นายเสนอ พูลทวี หัวหน้าฝ่ายปกครอง

4.

นายสุพจน์ เจริญสุข หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

5.

นายนาวิน ภัทรสกุล หัวหน้าฝ่ายคลัง

6.

นายสุเทพ พรมสี หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

7.

นายประหยัด กลิ่นหอม หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

8.

นางศิริลักษณ์ พูลทวี หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9.

นายสมหมาย พลอยม่วง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

10.

นายชำเรือง อรัญรักษ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

11.

นายพงศ์ศุลี สักดาพยากรณ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เลขานุการ