ชุมชนในเขตเทศบาล
 

 

ชุมชนหนองแกเจริญ

คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1.

นางลออ หาญณรงค์ ประธานกรรมการชุมชน

2

นางลำยอง รักษาดี รองประธานชุมชน

3.

นายประเทือง บัวเกิด หัวหน้าฝ่ายปกครอง

4.

นายสมศักดิ์ จันทร์ทอง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

5.

นางฟองจันทร์ เพ็งเอียด หัวหน้าฝ่ายคลัง

6.

นางบุญชุบ ฉิมทอง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

7.

น.ส.ชลิดา ดิษฐพร หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

8.

นางบุปผา กิจวัชรมงคล หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9.

นายชวลิต ขำจริง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

10.

นางเบญจา เมืองขวัญใจ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

11.

นางมะลิ แสงพูล หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เลขานุการ