ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กแรกเกิด 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นางธันยวีร์ ศรีอ่อน นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล มอบห่อของขวัญรับขวัญแก่เด็ก
ที่เกิดในเดือนกรกฎาคม 2556
จานวน 1 คน ถึงที่บ้านพักของเด็กทุกคน
         .

        

ด.ญ.พิชญาภา มีสมิง (น้องแกรนด์)