การจ่ายสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
ประจำเดือนมิถุนายน 2557
 

 

เทศบาลตำบลปราณบุรี ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ

และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในปีงบประมาณ 2557

ขณะนี้ เทศบาลตำบลปราณบุรี ได้นำเงินเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 แล้ว

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,340,200 บาท โดยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์

สามารถนำบัญชีของตนเองไปตรวจสอบได้ที่ ธนาคารกรุงไทย

******************************