รางวัล อปท.ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556
 

        สำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มอบรางวัล " องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรี และครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๖ "

ให้กับเทศบาลตำบลปราณบุรี โดยเข้ารับรางวัลจาก นายวิเชียร ชวลิต

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗

ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

ซึ่งเทศบาลตำบลปราณบุรี ได้รับรางวัลติดต่อกัน ๕ ปีซ้อน