นโยบายการบริหาร

4. นโยบายด้านการศึกษา

   "พัฒนาด้านการเรียนการสอน นำไปสู่ความสัมฤทธิ์์ผล ในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ " โดย

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปราณบุรี ขยายระดับการศึกษาให้สูงขึ้นจากเดิม เพื่อรองรับการศึกษาของเด็กและเยาวชน

4.2 จัดหาชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริมให้กับนักเรียน ในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อให้เเด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจในการที่จะใฝ่ศึกษา หาความรู้ มีทักษะและโอกาสที่เท่าเทียมกัน ตลอดจน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

4.3 พิจารณาสนับสนุนบุคลากรครูช่วยสอนในโรงเรียนที่ขาดบุคลากรครูให้โรงเรียนในเขตเทศบาล ตลอดจนสนับ สนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลที่พร้อมจะโอนมาสังกัดเทศบาล

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจนในเขตเทศบาล จนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และให้โอกาสกลับมาพัฒนาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านต่อ.... นโยบายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม