ชุมชนในเขตเทศบาล
 

 

ชุมชนตำหรุอาสาพัฒนา

คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1.

นายมล พุทธรักษี ประธานกรรมการชุมชน

2

นายสุข มีทอง รองประธานชุมชน

3.

นายสมนึก ทองรอด หัวหน้าฝ่ายปกครอง

4.

นายพะเยาว์ เพลงพิณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

5.

นายบุญยืน โตใหญ่ หัวหน้าฝ่ายคลัง

6.

นางวาสนา พุทธรักษี หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

7.

นางผ่องศรี วงษ์จ่า หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

8.

นางอรุณี ใชยพรหม หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9.

นางกรรดา มักเชี่ยว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

10.

นายทิวา จิรัง หัวหน้าฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

11.

นายประสาน ทรัพย์เจริญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เลขานุการ