ประชาคมในเขตเทศบาล
 

 

คณะกรรมการประชาคม ชุมชน ตำหรุอาสาพัฒนา

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายมล พุทธรักษี
ประธานประชาคม
2.
นายทองสุข มีทอง
กรรมการ
3.
นางพะเยาว์ เพลิงพิณ
กรรมการ
4.
นายสมนึก ทองรอด
กรรมการ
5.
นางดรรชนี วิชิตกุล
กรรมการ
6.
นายเดชา ใหม่เอี่ยม
กรรมการ
7.
นายดวง ใหม่เอี่ยม
กรรมการ
8.
นางเรณู อนาคามี
กรรมการ
9.
นายสกล บัวคลี่
กรรมการ
10.
นางสุชาดา ทองรอด
กรรมการ
11.
นายเอก เพิ่มเสน
กรรมการ
12.
นายพรพงษ์ โบสุวรรณ
กรรมการ
13.
นางสุนีย์ ใหม่เอี่ยม
เลขานุการ
 
   
   

 

บทบาทหน้าที่

1. เสนอปัญหาแนวทางแก้ไขความต้องการพร้อมรายละเอียด
2. เป็นองค์กรตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการและรายงานเทศบาล อำเภอ ทราบ
3. ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
    เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
4. นำปัญหาในชุมชนไปหารือที่ประชุมประชาคม
5. เป็นเวทีให้ความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญๆ เช่น ยาเสพติด
    การตลาดของผลผลิตการเกษตร การท่องเที่ยวในพื้นที่
6. ให้ประชาคมชุมชนมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7. คัดเลือกผู้แทนประชาคมไปร่วมเป็นประชาคมเมือง