ประชาคมในเขตเทศบาล
 

 

คณะกรรมการประชาคม ชุมชน บ้านเขาน้อยกลาง

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายณรงค์ พรหมวิจิตร
ประธานประชาคม
2.
นายประมวล น้ำกลั่น
กรรมการ
3.
นายธงชัย ว่องไววุฒิ
กรรมการ
4.
นางสาวกนกวรรณ วิริยะประจักรกุล
กรรมการ
5.
นางจินตนา บรรเทาทุกคตะ
กรรมการ
6.
นางสุนีย์ ปิยะอาภากุล
กรรมการ
7.
นายเอนก ปิยะอาภากุล
กรรมการ
8.
นายพงษ์เทพ ปานะเจริญ
กรรมการ
9.
นายอุดม กลิ่นหวล
กรรมการ
10.
นายพรหมมา อิ่มชู
กรรมการ
11.
นายประมนต์ บุญลาศรี
กรรมการ
12.
นายไพบูลย์ นกเกิด
กรรมการ
13.
นายประจวบ พลับใหญ่
กรรมการ
14.
นายทรงกลด กิจชระโยธิน
กรรมการ
   
   

 

บทบาทหน้าที่

1. เสนอปัญหาแนวทางแก้ไขความต้องการพร้อมรายละเอียด
2. เป็นองค์กรตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการและรายงานเทศบาล อำเภอ ทราบ
3. ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
    เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
4. นำปัญหาในชุมชนไปหารือที่ประชุมประชาคม
5. เป็นเวทีให้ความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญๆ เช่น ยาเสพติด
    การตลาดของผลผลิตการเกษตร การท่องเที่ยวในพื้นที่
6. ให้ประชาคมชุมชนมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7. คัดเลือกผู้แทนประชาคมไปร่วมเป็นประชาคมเมือง