ประชาคมในเขตเทศบาล
 

 

คณะกรรมการประชาคม ชุมชน บ้านเขาน้อยล่าง

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายพลภัทร พุ่มพวง
ประธานประชาคม
2.
นางศรัญญา แซ่ฉิ่น
กรรมการ
3.
นางสมจิตร ปานะเจริญ
กรรมการ
4.
นางเบญจวรรณ ขวัญทอง
กรรมการ
5.
นายดำริห์ บานแ้ย้ม
กรรมการ
6.
นางอารมณ์ อำมฤต
กรรมการ
7.
นายชลอ รุจิเรข
กรรมการ
8.
พระครูปลัดเทียน อานนฺ นที
กรรมการ
9.
นายคำเปย ฉายมงคล
กรรมการ
10.
นางพรศิริ โกมาก
กรรมการ
11.
ต.ต.องอาจ จุนทะกาล
กรรมการ
12.
นายเฉลิม อิ่มใจ
กรรมการ
13.
นางสาวนาตยา ศรีทองกิติกุล
กรรมการ
 
   
   

 

บทบาทหน้าที่

1. เสนอปัญหาแนวทางแก้ไขความต้องการพร้อมรายละเอียด
2. เป็นองค์กรตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการและรายงานเทศบาล อำเภอ ทราบ
3. ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
    เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
4. นำปัญหาในชุมชนไปหารือที่ประชุมประชาคม
5. เป็นเวทีให้ความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญๆ เช่น ยาเสพติด
    การตลาดของผลผลิตการเกษตร การท่องเที่ยวในพื้นที่
6. ให้ประชาคมชุมชนมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7. คัดเลือกผู้แทนประชาคมไปร่วมเป็นประชาคมเมือง