ประชาคมในเขตเทศบาล
 

 

คณะกรรมการประชาคม ชุมชน เมืองเก่า

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายชัยพล ลิมาวัฒนชัย
ประธานประชาคม
2.
ร.ต.ต.หญิงเฟื่องฟ้า สมคะเณย์
กรรมการ
3.
นางสลิลา อ่อนวงศ์
กรรมการ
4.
นางปราณี จุนทะกาล
กรรมการ
5.
นายวินัย ทองก้อน
กรรมการ
6.
นางเหิน ทองคำ
กรรมการ
7.
นางแสงหล้า นุชศิริ
กรรมการ
8.
นางแป้ว พระฉาย
กรรมการ
9.
นางสาวแน่งน้อย ส่งแสง
กรรมการ
10.
นางสาวมิ่งขวัญ ปรางงาม
กรรมการ
11.
นางสาวขวัญยืน เฉยฉิน
กรรมการ
12.
นายอาทิตย์ เทียมเทศ
กรรมการ
13.
ร.ต.ท.ประสพ ซินหลิว
เลขานุการ
 
   
   

 

บทบาทหน้าที่

1. เสนอปัญหาแนวทางแก้ไขความต้องการพร้อมรายละเอียด
2. เป็นองค์กรตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการและรายงานเทศบาล อำเภอ ทราบ
3. ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
    เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
4. นำปัญหาในชุมชนไปหารือที่ประชุมประชาคม
5. เป็นเวทีให้ความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญๆ เช่น ยาเสพติด
    การตลาดของผลผลิตการเกษตร การท่องเที่ยวในพื้นที่
6. ให้ประชาคมชุมชนมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7. คัดเลือกผู้แทนประชาคมไปร่วมเป็นประชาคมเมือง