ประชาคมในเขตเทศบาล
 

 

คณะกรรมการประชาคม ชุมชน เมืองปราณ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายชัยพร ศิลป์ปริญญา
ประธานประชาคม
2.
นายเกรียงศิลป์ มัณยานนท์
กรรมการ
3.
นายพีรพงษ์ ทองดีเลิศ
กรรมการ
4.
นางปราณี วรเดชากุล
กรรมการ
5.
นายนิวัติ ปั่นเทียนทอง
กรรมการ
6.
นายเกรียงไกร ลิมาวัฒนชัย
กรรมการ
7.
นายสุรพล เฟื่องสุวรรณ
กรรมการ
8.
นางกาญจนา เกตุหอม
กรรมการ
9.
นายสนอง พินิจภารกาญจน์
กรรมการ
10.
จ.ส.อ.สมชาย บัวอำไพ
กรรมการ
11.
นายสุภาพ บัวอำไพ
กรรมการ
12.
นายสมศักดิ์ บัวอำไพ
กรรมการ
13.
นายเสกสรร เมืองจันทบุรี
กรรมการ
14.
นางรัชดา ลางคุลเสน
เลขานุการ
   
   

 

บทบาทหน้าที่

1. เสนอปัญหาแนวทางแก้ไขความต้องการพร้อมรายละเอียด
2. เป็นองค์กรตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการและรายงานเทศบาล อำเภอ ทราบ
3. ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
    เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
4. นำปัญหาในชุมชนไปหารือที่ประชุมประชาคม
5. เป็นเวทีให้ความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญๆ เช่น ยาเสพติด
    การตลาดของผลผลิตการเกษตร การท่องเที่ยวในพื้นที่
6. ให้ประชาคมชุมชนมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7. คัดเลือกผู้แทนประชาคมไปร่วมเป็นประชาคมเมือง