ประชาคมในเขตเทศบาล
 

 

คณะกรรมการประชาคม ชุมชน ซอยนายหริดพัฒนา

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายณรงค์ บรรเทาทุกข์
ประธานประชาคม
2.
นายเพชรน้อย พึ่งลาภ
กรรมการ
3.
นางภารวี จันทร์แสง
กรรมการ
4.
นายทศพล ชื่นชม
กรรมการ
5.
นายสุรศักดิ์ เพิ่มเสน
กรรมการ
6.
นางสาวบุญธรรม แซ่ว่อง
กรรมการ
7.
นายเสถียร สุขทวี
กรรมการ
8.
นางวัน กลิ่นรุ่ง
กรรมการ
9.
นางวัน กลิ่นรุ่ง
กรรมการ
10.
นางสายสุนีย์ แซ่ก้อ
กรรมการ
11.
นายเอก เพิ่มเสน
กรรมการ
12.
นายณรงค์ บรรเทาทุกข์
กรรมการ
13.
นางสุรินทร์ สุขอยู่
เลขานุการ
 
   
   

 

บทบาทหน้าที่

1. เสนอปัญหาแนวทางแก้ไขความต้องการพร้อมรายละเอียด
2. เป็นองค์กรตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการและรายงานเทศบาล อำเภอ ทราบ
3. ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
    เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
4. นำปัญหาในชุมชนไปหารือที่ประชุมประชาคม
5. เป็นเวทีให้ความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญๆ เช่น ยาเสพติด
    การตลาดของผลผลิตการเกษตร การท่องเที่ยวในพื้นที่
6. ให้ประชาคมชุมชนมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7. คัดเลือกผู้แทนประชาคมไปร่วมเป็นประชาคมเมือง