ประชาคมในเขตเทศบาล
 

 

คณะกรรมการประชาคม ชุมชน นาพะเนียด

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายสุเทพ พรหมสี
ประธานประชาคม
2.
นางศิริลักษณ์ พูลทวี
กรรมการ
3.
นายจรัส พลับพลาทอง
กรรมการ
4.
นายสมใจ ยอดทอง
กรรมการ
5.
นายเสนอ พูลทวี
กรรมการ
6.
นายสมหมาย พลอยม่วง
กรรมการ
7.
นางบุญช่วย ยังมีมา
กรรมการ
8.
นายประมาณ พงษ์สกุล
กรรมการ
9.
นางสาวขวัญเรือน ยังมีมา
กรรมการ
10.
นายยงยุทธ กลิ่นหอม
เลขานุการ
     
     
   
 
   
   

 

บทบาทหน้าที่

1. เสนอปัญหาแนวทางแก้ไขความต้องการพร้อมรายละเอียด
2. เป็นองค์กรตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการและรายงานเทศบาล อำเภอ ทราบ
3. ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
    เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
4. นำปัญหาในชุมชนไปหารือที่ประชุมประชาคม
5. เป็นเวทีให้ความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญๆ เช่น ยาเสพติด
    การตลาดของผลผลิตการเกษตร การท่องเที่ยวในพื้นที่
6. ให้ประชาคมชุมชนมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7. คัดเลือกผู้แทนประชาคมไปร่วมเป็นประชาคมเมือง