ประชาคมในเขตเทศบาล
 

 

คณะกรรมการประชาคม ชุมชน หนองแกเจริญ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายทศพร ถ้ำกระแสร์
ประธานประชาคม
2.
นางละออ หาญณรงค์
กรรมการ
3.
นางสาวจารีย์ นันท์คำ
กรรมการ
4.
นายประเทือง บัวเกิด
กรรมการ
5.
นางธัญรัตน์ หอมจันทร์
กรรมการ
6.
นางบุญชุบ ฉิมทอง
กรรมการ
7.
นางสาวชลิดา ดิษฐ์พร
กรรมการ
8.
จ.ส.อ.ศรีธร อยู่วัฒนา
กรรมการ
9.
นายราชัน เกิดวัน
กรรมการ
10.
นางมะลิ แสงพูล
กรรมการ
11.
นางพิศวง นวมน้อย
กรรมการ
12.
นายวสันต์ พรหมสวัสดิ์
กรรมการ
13.
นางโกสุม ประภาสรัตน์
กรรมการ
14.
นางดวงพร ศรีสม
เลขานุการ
   
   

 

บทบาทหน้าที่

1. เสนอปัญหาแนวทางแก้ไขความต้องการพร้อมรายละเอียด
2. เป็นองค์กรตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการและรายงานเทศบาล อำเภอ ทราบ
3. ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
    เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
4. นำปัญหาในชุมชนไปหารือที่ประชุมประชาคม
5. เป็นเวทีให้ความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญๆ เช่น ยาเสพติด
    การตลาดของผลผลิตการเกษตร การท่องเที่ยวในพื้นที่
6. ให้ประชาคมชุมชนมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7. คัดเลือกผู้แทนประชาคมไปร่วมเป็นประชาคมเมือง