ประชาคมในเขตเทศบาล
 

 

คณะกรรมการประชาคม ชุมชน หนองไผ่

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายวิศาล กลิ่นเล็ก
ประธานประชาคม
2.
นายชอบ เหลือวงศ์
กรรมการ
3.
นายสุวรรณ ชาวไร่ปราณ
กรรมการ
4.
นายมนัส ชาวไร่ปราณ
กรรมการ
5.
นายธนะรัชต์ กลิ่นเล็ก
กรรมการ
6.
นายทองย้อย มูลเมือง
กรรมการ
7.
นางสุภาพ ราตรี
กรรมการ
8.
นางอุบล เสิงขุนทด
กรรมการ
9.
นายนิยม สินปราณี
กรรมการ
10.
นางประยงค์ มีสมิง
กรรมการ
11..
นางแจง หุ่นกลอย
กรรมกร
12.
นายไพฑูรย์ เพราะสุนทร
กรรมการ
13.
นายเอก เพิ่มเสน
เลขานุการ

 

บทบาทหน้าที่

1. เสนอปัญหาแนวทางแก้ไขความต้องการพร้อมรายละเอียด
2. เป็นองค์กรตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการและรายงานเทศบาล อำเภอ ทราบ
3. ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
    เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
4. นำปัญหาในชุมชนไปหารือที่ประชุมประชาคม
5. เป็นเวทีให้ความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญๆ เช่น ยาเสพติด
    การตลาดของผลผลิตการเกษตร การท่องเที่ยวในพื้นที่
6. ให้ประชาคมชุมชนมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7. คัดเลือกผู้แทนประชาคมไปร่วมเป็นประชาคมเมือง