ประชาคมในเขตเทศบาล
 

 

คณะกรรมการประชาคม ชุมชน พลายงาม

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายสุชาติ ฉิมทอง
ประธานประชาคม
2.
นายเสนาะ หว่านพืช
กรรมการ
3.
นายภานุวัฒน์์ สองสี
กรรมการ
4.
นายชัชพล ร่มโพธิ์ทอง
กรรมการ
5.
นายอรุณ รังวัด
กรรมการ
6.
นางรัตนาภรณ์ จีระกุล
กรรมการ
7.
นางสุวรรณา สวัสดิผล
กรรมการ
8.
นายวรชุน จิระธนากร
กรรมการ
9.
พระครูอาทรคีรีรักษ์ เจ้าคณะ
กรรมการ
10.
นายสมปอง จันทร์ชูกลิ่น
กรรมการ
11.
พระครูอาทรคีรีรักษ์ เจ้าคณะ
กรรมการ
12.
นางอรุณ ยี่รงค์
กรรมการ
13.
นางสาวไพเราะ งามสม
กรรมการ
14.
นายประเสริฐ โกศลจารุวัตร
กรรมการ
15.
นายจีรพันธ์ สำมณี
เลขานุการ
   

 

บทบาทหน้าที่

1. เสนอปัญหาแนวทางแก้ไขความต้องการพร้อมรายละเอียด
2. เป็นองค์กรตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการและรายงานเทศบาล อำเภอ ทราบ
3. ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
    เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
4. นำปัญหาในชุมชนไปหารือที่ประชุมประชาคม
5. เป็นเวทีให้ความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญๆ เช่น ยาเสพติด
    การตลาดของผลผลิตการเกษตร การท่องเที่ยวในพื้นที่
6. ให้ประชาคมชุมชนมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7. คัดเลือกผู้แทนประชาคมไปร่วมเป็นประชาคมเมือง