ประชาคมในเขตเทศบาล
 

 

คณะกรรมการประชาคม ชุมชน ปลายน้ำ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายเฉลิม ประเทืองผล
ประธานประชาคม
2.
นายโกศล ทับทิมศรี
กรรมการ
3.
นายประพิศ สินสอน
กรรมการ
4.
นายไพโรจน์ รูปสังข์
กรรมการ
5.
นายเกษม คำทอง
กรรมการ
6.
นายสุรชัย เลี่ยมนาค
กรรมการ
7.
นายสุพิน หิ้งทอง
กรรมการ
8.
นายปิยะ รูปสังข์
กรรมการ
9.
นายเจริญ ปราณชะเอม
กรรมการ
10.
นางเสนาะ สาลี
กรรมการ
11.
นายสมบัติ ทรัพย์เลี้ยง
กรรมการ
12.
เจ้าอาวาสวัดธรรมวารี
กรรมการ
13.
นายสมปอง จันทร์ชูกลิ่น
กรรมการ
14.
นางบุญมี พระเทศ
กรรมการ
15.
นายจักรพร ลิ้มประเสริฐ
กรรมการ
16.
นายสุเทพ แผนดี
กรรมการ
17.
นายอุดม แผนดี
เลขานุการ

 

บทบาทหน้าที่

1. เสนอปัญหาแนวทางแก้ไขความต้องการพร้อมรายละเอียด
2. เป็นองค์กรตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการและรายงานเทศบาล อำเภอ ทราบ
3. ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
    เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
4. นำปัญหาในชุมชนไปหารือที่ประชุมประชาคม
5. เป็นเวทีให้ความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญๆ เช่น ยาเสพติด
    การตลาดของผลผลิตการเกษตร การท่องเที่ยวในพื้นที่
6. ให้ประชาคมชุมชนมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7. คัดเลือกผู้แทนประชาคมไปร่วมเป็นประชาคมเมือง