ประชาคมในเขตเทศบาล
 

 

คณะกรรมการประชาคม ชุมชน บ้านตำหรุสามัคคี

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายทองสุข หินแก้ว
ประธานประชาคม
2.
นางสาวสนธยา พุ่มซ้อน
กรรมการ
3.
นายจำรส เทียมถม
กรรมการ
4.
นายสมบัติ วงศ์ศรีนาค
กรรมการ
5.
นายสนั่น จั่นเพชร
กรรมการ
6.
นางนิสา สืบสมบัติ
กรรมการ
7.
นางประสพ ยินดี
กรรมการ
8.
นายคาวี เขียวกะแล
กรรมการ
9.
นางลูกคิด แพใหญ่
กรรมการ
10.
นางสมคิด สืบสมบัติ
กรรมการ
11.
นายสะอาด สินสอน
กรรมการ
12.
นายสอน ฤทธิ์เดช
กรรมการ
13.
ร.ต. อานัด ทับทิมทอง
กรรมการ
14.
นายพูนศักดิ์ สืบสมบัติ
เลขานุการ
   
   

 

บทบาทหน้าที่

1. เสนอปัญหาแนวทางแก้ไขความต้องการพร้อมรายละเอียด
2. เป็นองค์กรตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการและรายงานเทศบาล อำเภอ ทราบ
3. ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
    เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
4. นำปัญหาในชุมชนไปหารือที่ประชุมประชาคม
5. เป็นเวทีให้ความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญๆ เช่น ยาเสพติด
    การตลาดของผลผลิตการเกษตร การท่องเที่ยวในพื้นที่
6. ให้ประชาคมชุมชนมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7. คัดเลือกผู้แทนประชาคมไปร่วมเป็นประชาคมเมือง