ประชาคมในเขตเทศบาล
 

 

คณะกรรมการประชาคม ชุมชน หนองยิงหมีพัฒนา

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางอุมาพร โกวิทย์ศิริกุล
ประธานประชาคม
2.
นางสิริภา ว่องไววุฒิ
กรรมการ
3.
นายตรียุทธ แซ่ลี้
กรรมการ
4.
นางสาวจิรัชญานันท์ ศรีอ่อน
กรรมการ
5.
นางนลินนิภา ปราณประภาพร
กรรมการ
6.
นางสาวแก้วใจ ถิ่นจีนวงศ์
กรรมการ
7.
นายชูวิทย์ ศักดิ์ชูพิทักษ์
กรรมการ
8.
นางเง็ก สิทธิชาติบูรณะ
กรรมการ
9.
นางสาวรุ่งพร สุจริตกุล
กรรมการ
10.
นางสุภาภรณ์ เชื้อมั่น
เลขานุการ
.
   
   
   

 

บทบาทหน้าที่

1. เสนอปัญหาแนวทางแก้ไขความต้องการพร้อมรายละเอียด
2. เป็นองค์กรตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการและรายงานเทศบาล อำเภอ ทราบ
3. ทำหน้าที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
    เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
4. นำปัญหาในชุมชนไปหารือที่ประชุมประชาคม
5. เป็นเวทีให้ความเห็นกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสำคัญๆ เช่น ยาเสพติด
    การตลาดของผลผลิตการเกษตร การท่องเที่ยวในพื้นที่
6. ให้ประชาคมชุมชนมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7. คัดเลือกผู้แทนประชาคมไปร่วมเป็นประชาคมเมือง