กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
 

 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี ชุมชนตำหรุอาสาพัฒนา

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางสุนีย์ ใหม่เอี่ยม
ประธาน
2.
นางอรุณี ไชยพรม
รองประธาน
3.
นางวาสนา พุทธรักษี
เหรัญญิก
4.
นางสายัณห์ ถวิลสุข
เลขานุการ
5.
นางประทุม ใหม่เอี่ยม
ปฏิคม
6.
นางพรทิีพย์ โพธิงาม
กรรมการ
7.
นางเฉลา พุทธรักษี
กรรมการ
8.
นางรอน ยิ่งยงค์
กรรมการ
9.
นางสุนันทา แจ่มศรี
กรรมการ
10.
นางดรรชนี วิชิตกูล
กรรมการ
11.
นางกรสุธา เอี่ยมอาษา
กรรมการ
12.
นางวารุณี เอี่ยมอาษา
กรรมการ

 

มีบทบาทหน้าที่

1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการของสตรีในชุมชน

2. เสนอปัญหาและจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสตรี

3.เสนอแผนงานโครงการแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อเสนอเทศบาลบรรจุในแผนปฏิบัิติงาน

   ประจำปี และ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุน

4. สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี และเข้าร่วมกับเทศบาล

5. ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในชุมชน

6. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ

7. ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน