กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
 


คณะกรรมการพัฒนาสตรี ชุมชนบ้านเขาน้อยบน

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางไพเราะ พัฒนา
ประธาน
2.
นางสุมาลี พวงพิทักษ์
รองประธาน
3.
นางบรรจงจิตร โบถาวร
เหรัญญิก
4.
นางถนอม จำคำ
เลขานุการ
5.
นางสวาท ไชยยนต์
ปฏิคม
6.
นางรุ่งรัศมี อ่อนละมุน
กรรมการ
7.
นางบุญช่วย พุ่มซ้อน
กรรมการ
8.
นางทัศนีย์ เอี่ยมละออ
กรรมการ
9.
นางกัลยา กลิ่นขจร
กรรมการ
10.
นางกุลนาถ สุรีรัตน์
กรรมการ
11.
นางพัชราภรณ์ อังคณานันท์
กรรมการ
12.
นางนิตยา ศรีสุข
กรรมการ

 

มีบทบาทหน้าที่

1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการของสตรีในชุมชน

2. เสนอปัญหาและจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสตรี

3.เสนอแผนงานโครงการแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อเสนอเทศบาลบรรจุในแผนปฏิบัิติงาน

   ประจำปี และ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุน

4. สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี และเข้าร่วมกับเทศบาล

5. ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในชุมชน

6. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ

7. ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน