กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี ชุมชนบ้านเขาน้อยกลาง

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางนันทนา อิ่มใจ
ประธาน
2.
นางเอมอร คงมั่น
รองประธาน
3.
นางปรีดา นุ่มดี
เหรัญญิก
4.
นางสาวสุภาพรรณ อิ่มใจ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
5.
นางสาวสุภารัตน์ เพนเทศ
เลขานุการ
6.
นางจินตนา บรรเทาทุคตะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
7.
นางเฉลียว หาดธารากุล
ปฏิคม
8.
นางปุยดา ยมพุก
ผู้ช่วยปฏิคม
9.
นางละออง วิเวกวรรณ์
กรรมการ
10.
นางณัชชารีย์ จันทร์ไพจิตร
กรรมการ
11.
นางพัฒนี สุขดำเนิน
กรรมการ

 

มีบทบาทหน้าที่

1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการของสตรีในชุมชน

2. เสนอปัญหาและจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสตรี

3.เสนอแผนงานโครงการแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อเสนอเทศบาลบรรจุในแผนปฏิบัิติงาน

   ประจำปี และ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุน

4. สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี และเข้าร่วมกับเทศบาล

5. ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในชุมชน

6. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ

7. ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน