กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี ชุมชนบ้านเขาน้อยล่าง

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางสมจิต ปานะเจริญ
ประธาน
2.
นางคำเปย ฉายมงคล
รองประธาน
3.
นางเบญจวรรณ ขวัญทอง
เหรัญญิก
4.
นางศรัญญา แซ่ฉิ่น
เลขานุการ
5.
นางสาวนาตยา ศรีทองกิติกุล
ปฏิคม
6.
นางสังวาลย์ เทพบุตร
กรรมการ
7.
นางอารมณ์ อำมฤต
กรรมการ
8.
นางพรศิริ โกมาก
กรรมการ
9.
นางศรีลา คำบุญเรือง
กรรมการ
10.
นางสุนิศา รุจิเรข
กรรมการ

 

มีบทบาทหน้าที่

1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการของสตรีในชุมชน

2. เสนอปัญหาและจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสตรี

3.เสนอแผนงานโครงการแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อเสนอเทศบาลบรรจุในแผนปฏิบัิติงาน

   ประจำปี และ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุน

4. สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี และเข้าร่วมกับเทศบาล

5. ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในชุมชน

6. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ

7. ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน