กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
 

 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี ชุมชนเมืองเก่า

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางสลิลา อ่อนวงศ์
ประธาน
2.
นางเอื้อมพร มณเทียน
รองประธาน
3.
ร.ต.ต.หญิงเฟื่องฟ้า สมคะเณย์
เหรัญญิก
4.
นางศุภรัตน์ ผาสุก
เลขานุการ
5.
นางวินัย ทองก้อน
ปฏิคม
6.
นางเหิน ทองคำ
กรรมการ
7.
นางอุไรวรรณ ผงเสน่ห์
กรรมการ
8.
นางพวงเพ็ญ นพรัตน์
กรรมการ
9.
นางปราณี จุนทะกาล
กรรมการ
10.
นางวาสนา เพลินจิตร
กรรมการ
11.
นางอัญชัน ทรัพย์ประเสริฐ
กรรมการ
12.
นางเพ็ญนภา พนอนุอุดมสุข
กรรมการ

 

มีบทบาทหน้าที่

1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการของสตรีในชุมชน

2. เสนอปัญหาและจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสตรี

3.เสนอแผนงานโครงการแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อเสนอเทศบาลบรรจุในแผนปฏิบัิติงาน

   ประจำปี และ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุน

4. สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี และเข้าร่วมกับเทศบาล

5. ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในชุมชน

6. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ

7. ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน