กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
 

 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี ชุมชนเมืองปราณ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางกัลยา เหลืองนฤทัย
ประธาน
2.
นางปราณี วรเดชากุล
รองประธาน
3.
นางกาญจนา เกตุหอม
เหรัญญิก
4.
นางรัชดา ลางคุณาเสน
เลขานุการ
5.
นางสมบัติ กระแจะเจิม
ปฏิคม
6.
นางสุภาพ บัวอำไพ
กรรมการ
7.
นางท้อ ทองดีเลิศ
กรรมการ
8.
นางเกตุแก้ว ปรางเปรมปรี
กรรมการ
9.
นางพีรยา มนต์สถาพร
กรรมการ
10.
นางรสสุคนธ์ บัวอำไพ
กรรมการ

 

มีบทบาทหน้าที่

1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการของสตรีในชุมชน

2. เสนอปัญหาและจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสตรี

3.เสนอแผนงานโครงการแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อเสนอเทศบาลบรรจุในแผนปฏิบัิติงาน

   ประจำปี และ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุน

4. สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี และเข้าร่วมกับเทศบาล

5. ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในชุมชน

6. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ

7. ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน