กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล

คณะกรรมการพัฒนาสตรี ชุมชนซอยนายหริดพัฒนา

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางสาวบุญธรรม แซ่ว่อง
ประธาน
2.
นางวัน กลิ่นรุ่ง
รองประธาน
3.
นางสุรินทร์ สุขอยู่
เหรัญญิก
4.
นางสาวสร้อยฟ้า สุขอยู่
เลขานุการ
5.
นางสายสุนีย์ แซ่ก้อ
ปฏิคม
6.
นางบุญเลิศ กลิ่นรุ่ง
กรรมการ
7.
นางภารวี จันทร์แสง
กรรมการ
8.
นางอัญชลี เมตตาจิตย์
กรรมการ
9.
นางเนตรทราย ตันติสังวรากูร
กรรมการ
10.
นางธัญลักษณ์ อรัญญกานนท์
กรรมการ
11.
นางสาวกัลยา สมมลปาน
กรรมการ
12.
นางสุรีย์ วราดิศัย
กรรมการ
13.
นางจันทรา มีกิจจี
กรรมการ
14.
นางเกียว พูดเพราะ
กรรมการ
15.
นางสุทัตตา นิธิไพบูลย์
กรรมการ
16.
นางสุชญา นิธิไพบูลย์
กรรมการ
17.
นางสำรวย สร้อยทอง
กรรมการ
18.
นางสาวอัญชลี สุขอยู่
กรรมการ

 

มีบทบาทหน้าที่

1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการของสตรีในชุมชน

2. เสนอปัญหาและจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสตรี

3.เสนอแผนงานโครงการแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อเสนอเทศบาลบรรจุในแผนปฏิบัิติงาน

   ประจำปี และ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุน

4. สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี และเข้าร่วมกับเทศบาล

5. ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในชุมชน

6. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ

7. ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน