กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี ชุมชนนาพะเนียด

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางบุญช่วย ยังมีมา
ประธาน
2.
นางสมพร สุขอิ่ม
รองประธาน
3.
นางบุญทิ้ง พรมสี
เหรัญญิก
4.
นางสาวชะตา พลอยน้อย
เลขานุการ
5.
นางสาวอารี ฉ่ำรส
ปฏิคม
6.
นางประภา หอมจันทร์
กรรมการ
7.
นางสาวสุมณฑา ยาฉ่ำ
กรรมการ
8.
นางประทาน พูลทวี
กรรมการ
9.
นางสาวนภา สุขประเสริฐ
กรรมการ
10.
นางสมศรี พูลทวี
กรรมการ
11.
นางสาวสุรินทร์ พลับพลาทอง
กรรมการ

 

มีบทบาทหน้าที่

1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการของสตรีในชุมชน

2. เสนอปัญหาและจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสตรี

3.เสนอแผนงานโครงการแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อเสนอเทศบาลบรรจุในแผนปฏิบัิติงาน

   ประจำปี และ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุน

4. สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี และเข้าร่วมกับเทศบาล

5. ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในชุมชน

6. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ

7. ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน