กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี ชุมชนหนองแกเจริญ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางฐิติรัตน์ วงค์โดยหวัง
ประธาน
2.
นางละออ หาญณรงค์
รองประธาน
3.
นางสาวจารี นันท์คำ
เหรัญญิก
4.
นางสาวชลิดา ดิษฐ์พร
เลขานุการ
5.
นางพิศวง นวมน้อย
ปฏิคม
6.
นางประดิษฐ์ อรุณบรรเจิดกุล
กรรมการ
7.
นางบังอร สมโชติ
กรรมการ
8.
นางประทิน คิญชกวัฒน์
กรรมการ
9.
นางบุญนาค สิทธิรุ่ง
กรรมการ
10.
นางสมคิด รามาวกุล
กรรมการ
11.
นางกิรณา ลี้สกุลปราณ
กรรมการ
12.
นางพะเยาว์ อยู่ทอง
กรรมการ
13.
นางบุษบา กิจวัชรมงคล
กรรมการ
14.
นางบุญชุบ ฉิมทอง
กรรมการ
15.
นางธัญวรัตน์ หอมจันทร์
กรรมการ
16.
นางสาวโกสุม รัตนมุง
กรรมการ
17.
นางสาวจิรัชยา หาญณรงค์
กรรมการ
18.
นางวาสินี เรืองทับ
กรรมการ

มีบทบาทหน้าที่

1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการของสตรีในชุมชน

2. เสนอปัญหาและจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสตรี

3.เสนอแผนงานโครงการแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อเสนอเทศบาลบรรจุในแผนปฏิบัิติงาน

   ประจำปี และ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุน

4. สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี และเข้าร่วมกับเทศบาล

5. ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในชุมชน

6. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ

7. ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน