กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
 

 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี ชุมชนหนองไผ่

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางประยงค์ มีสมิง
ประธาน
2.
นางวาสนา ผลมณี
รองประธาน
3.
นางแจง หุ่นกลอย
เหรัญญิก
4.
่นางประเชิญ บุญธรรม
เลขานุการ
5.
นางพัฒภวิดี ประจิต
ปฏิคม
6.
นางวิไร ศรีจันทร์
กรรมการ
7.
นางสังวาล นุชวิไร
กรรมการ
8.
นางศรีเรือน มีสมิง
กรรมการ
9.
นางพนิดา บุญธรรม
กรรมการ
10.
นางสาวพัชรินทร์ มีสมิง
กรรมการ

 

มีบทบาทหน้าที่

1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการของสตรีในชุมชน

2. เสนอปัญหาและจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสตรี

3.เสนอแผนงานโครงการแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อเสนอเทศบาลบรรจุในแผนปฏิบัิติงาน

   ประจำปี และ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุน

4. สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี และเข้าร่วมกับเทศบาล

5. ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในชุมชน

6. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ

7. ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน