กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี ชุมชนพลายงาม

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางรัตนาภรณ์ จีระกุล
ประธาน
2.
นางนัทธมน สืบชมำู
รองประธาน
3.
นางไพเราะ งามสม
เหรัญญิก
4.
นางบุบผา หว่านพืช
เลขานุการ
5.
นางสาวอนัญญา ทรัพย์ล้น
ปฏิคม
6.
นางมรรยาท สละรักษ์
กรรมการ
7.
นางปภาดา เอื้อสามาลย์
กรรมการ
8.
นางมะยม จักษุดุล
กรรมการ
9.
นางเจริญศรี ยี่รงค์
กรรมการ
10.
นางบังอร เต็งทอง
กรรมการ
11.
นางสาวชุลี ทรัพย์ล้น
กรรมการ
12.
นางปราณี สุดเสนาะ
กรรมการ
13.
นางศรีเพ็ญ ศิริภูมิ
กรรมการ
14.
นางกันฑิมา เพราะสุนทร
กรรมการ
15.
นางสุวัชนีย์ สินมหัต
กรรมการ

 

มีบทบาทหน้าที่

1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการของสตรีในชุมชน

2. เสนอปัญหาและจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสตรี

3.เสนอแผนงานโครงการแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อเสนอเทศบาลบรรจุในแผนปฏิบัิติงาน

   ประจำปี และ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุน

4. สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี และเข้าร่วมกับเทศบาล

5. ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในชุมชน

6. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ

7. ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน