กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี ชุมชนบ้านปลายน้ำ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางธนภรณ์ โชคกิจการ
ประธาน
2.
นางรักษรวี หงส์ศรี
รองประธาน
3.
นางละออ เลี่ยมนาค
เหรัญญิก
4.
นางมยุรี ศรีทอง
ผู้ช่วยเหรัญญิก
5.
นางบุญรอด หิ้งทอง
เลขานุการ
6.
นางจินดา แก้วประดับ
ผู้ช่วยเลขานุการ
7.
นางเอี่ยม พัฒนา
ปฏิคม
8.
นางลัดดา คำทอง
ผู้ช่วยปฏิคม
9.
นางวรรณา รูปสังข์
นายทะเบียน
10.
นางอุทัย รูปสังข์
ผู้ช่วยนายทะเบียน
11.
นางหรรษา มีสาย
ประชาสัมพันธ์
12.
นางรำไพ บัวทอง
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
13.
นางอนงค์ ยอดย้อย
การตลาด
14.
นางสาววนิดา หงส์ทอง
ผู้ช่วยการตลาด
15.
นางธิติรัตน์ คำทอง
กรรมการ
16.
นางสาวจันทา คำทอง
กรรมการ

 

มีบทบาทหน้าที่

1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการของสตรีในชุมชน

2. เสนอปัญหาและจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสตรี

3.เสนอแผนงานโครงการแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อเสนอเทศบาลบรรจุในแผนปฏิบัิติงาน

   ประจำปี และ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุน

4. สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี และเข้าร่วมกับเทศบาล

5. ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในชุมชน

6. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ

7. ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน