กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
 

 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี ชุมชนบ้านตำหรุสามัคคี

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางสาวปิ่นแก้ว มาลาวงษ์
ประธาน
2.
นางบุญลี่ ยินดี
รองประธาน
3.
นางสาวกอบกุล หินแก้ว
เหรัญญิก
4.
นางสาวบุญล้อม ยอดแฉล้ม
เลขานุการ
5.
นางสุรณี พรหมสวัสดิ์
ปฏิคม
6.
นางสาวสนธยา พุ่มซ้อน
กรรมการ
7.
นางลูกคิด แพใหญ่
กรรมการ
8.
นางประสพ ยินดี
กรรมการ
9.
นางทองหล่อ ชวนสำราญ
กรรมการ
10.
นางบุญรวม เพลงพิณ
กรรมการ
11.
นางสุนี บุญอยู่
กรรมการ
12.
นางบุญชู แสงสว่าง
กรรมการ
13.
นางภัณฐิรา สืบสมบัติ
กรรมการ
14.
นางสอาด พรหมศรี
กรรมการ
15.
นางนิสา สืบสมบัติ
กรรมการ

 

มีบทบาทหน้าที่

1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการของสตรีในชุมชน

2. เสนอปัญหาและจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสตรี

3.เสนอแผนงานโครงการแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อเสนอเทศบาลบรรจุในแผนปฏิบัิติงาน

   ประจำปี และ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุน

4. สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี และเข้าร่วมกับเทศบาล

5. ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในชุมชน

6. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ

7. ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน