กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล
 

คณะกรรมการพัฒนาสตรี ชุมชนหนองยิงหมีพัฒนา

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางบุญนาค ศรีอ่อน
ประธาน
2.
นางเง็ก สิทธิชาติบูรณะ
รองประธาน
3.
นางประนอม กิ่งเกษมศรี
เหรัญญิก
4.
นางวันดี แซ่ลี้
เลขานุการ
5.
นางสาวจิรัชฌานันท์ ศรีอ่อน
ปฏิคม
6.
นางสาวนุชจรีย์ ศรีอ่อน
กรรมการ
7.
นางสาวมาลัย ศรีอ่อน
กรรมการ
8.
นางสาววาสนา สุขล้ำ
กรรมการ
9.
นางวัน รักษาเชื้อ
กรรมการ
10.
นางพัชรา มนต์สถาพร
กรรมการ
11.
นางหยุง ขำสุวรรณ
กรรมการ
12.
นางหยุก แซ่ก้อ
กรรมการ

 

มีบทบาทหน้าที่

1. สำรวจสภาพปัญหาความต้องการของสตรีในชุมชน

2. เสนอปัญหาและจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสตรี

3.เสนอแผนงานโครงการแก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อเสนอเทศบาลบรรจุในแผนปฏิบัิติงาน

   ประจำปี และ 3 ปี เพื่อขอรับการสนับสนุน

4. สนับสนุนกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสตรี และเข้าร่วมกับเทศบาล

5. ปฏิบัติงานตามโครงการร่วมกับกลุ่มสตรีในชุมชน

6. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ขององค์กรสตรีที่รับผิดชอบ

7. ติดตามผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน