ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯในเขตเทศบาล
 

 

 

คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน ตำหรุอาสาพัฒนา

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายสุข มีทอง
ประธานกรรมการ
2.
นายสมนึก ทองรอด
รองประธานกรรมการ
3.
นางวาณี คลังนาค
เลขานุการ
4.
นายศิริ ขวัญอ่อน
เหรัญญิก
5.
นางวรรณมาศ เพลงพิณ
กรรมการ
6.
นายสมาน โพธิ์งาม
กรรมการ
7.
นางบุญรวม เพลงพิณ
กรรมการ
8.
นายวีระ จันทร์แดง
กรรมการ
9.
นางจิตรา สมปรีดา
กรรมการ
10.
นายสมชัย คุณาธิมาพันธ์
กรรมการ
11.
นางวิเชียร อัมพวา
กรรมการ