ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯในเขตเทศบาล
 

 

 

คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน บ้านเขาน้อยบน

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายทินกร อินทร
ประธานกรรมการ
2.
นายวิชัย อังคณานันท์
รองประธานกรรมการ
3.
นายสุชาติ สมประสงค์
เลขานุการ
4.
นางรุ่งรัศมี อ่อนละมูล
เหรัญญิก
5.
นางสาวสาลินี ทัพรังษี
กรรมการ
6.
นางวาสนา สุธีรัตน์
กรรมการ
7.
นางพัชราภรณ์ อังคณานันท์
กรรมการ
8.
นางสาวสุนารี สีทา
กรรมการ
9.
นายเฉลิม อุปริ
กรรมการ
10.
นางสาวแหม่ม วิยาสิงห์
กรรมการ
11..
นายพิสวัส พาบูรณ์
กรรมการ