ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯในเขตเทศบาล
 

 

 

คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน บ้านเขาน้อยกลาง

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายประยูร ศักดิ์สยามกุล
ประธานกรรมการ
2.
นายณรงค์ พรหมวิจิตร
รองประธานกรรมการ
3.
นายทรงกลด กิจชระโยธิน
เลขานุการ
4.
นายธงชัย ว่องไววุฒิ
เหรัญญิก
5.
นางสาวกนกวรรณ วิริยะประจักรกุล
กรรมการ
6.
นายพรหมมา อิ่มชู
กรรมการ
7.
นางสุนีย์ ปิยะอาภากุล
กรรมการ
8.
นางจินตนา บรรเทาทุคตะ
กรรมการ
9.
นายสมพร ศิริเพ็ง
กรรมการ
10.
นายประมนต์ บุญลาศรี
กรรมการ