ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯในเขตเทศบาล
 

 

 

คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน บ้านเขาน้อยล่าง

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายสุทธิ รุจิเรข
ประธานกรรมการ
2.
นางเบญจวรรณ ขวัญทอง
รองประธานกรรมการ
3.
นางสมจิตร ปานะเจริญ
เลขานุการ
4.
นางศรัญญา แซ่ฉิ่น
เหรัญญิก
5.
นายดำริห์ บานแย้ม
กรรมการ
6.
นายสุริยะ คงกระพันธ์
กรรมการ
7.
นางอารมย์ อำมฤต
กรรมการ
8.
นายแอ เพชรคอน
กรรมการ
9.
นายสายัณ จั่นเพชร
กรรมการ
10.
นายเฉลิมชัย อิ่มใจ
กรรมการ
11.
นายธนัทธรณ์ แก่นอูด
กรรมการ